About Us

گروه فن آواران ترنج کاوش

شرکت فن آواران ترنج کاوش به عنوان شرکتی تخصصی در حوزه فرآیندها صنایع آموزشی و پژوهشی با سابقه ای نزدیک به یک دهه در فعالیت های آموزشی و پژوهشی امروزه توانسته است که دستاوردهای نوینی را در فن آوری آموزشی،نوآوری پژوهشی و صنایع مرتبط فراهم سازد. گروه ترنج که از سال 1386 شکل گرفته است.امروز با گذشت نزدیک به ده سال از فعالیت خود سرمایه‌ای گرانبها از تجربیات،مطالعاتو تحقیقات جمع‌آوری کرده است که می‌تواند راهگشای چالش‌ها و مشکلات واحدهای آموزشی باشد.

زمینه‌های فعالیت گروه ترنج به شرح زیر است.

طراحی فرآیندها ی آموزشی و پژوهشی مبتنی بر روش‌های نوین بین‌المللی

طراحی و پیاده سازی اسناد مدیریت و کنترل کیفیت در واحدهای آموزشی دانش آموزی

اجرای فعالیت‌های پژوهشی بر اساس روش‌های کارآمد دانشگاهی در مدارس کشور

ایجاد مرکز تخصصی فکر و سرگرمی “کافه فکر“به منظور گسترش فعالیت‌های مرتبط

ایجاد سامانه جامع خدمات دانش‌آموزی” کافه هفت سنگ“به منظور گسترش خدمات پژوهشی و کاربردی به دانش‌آموزان